Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Hathout, Eba  [Clear All Filters]
2009
Hathout, E., Alonso, E., Anand, R., Martz, K., Imseis, E., Johnston, J., et al.. (2009). Post-transplant diabetes mellitus in pediatric liver transplantation. Pediatr Transplant, 13(5), 599-605. presented at the 2009 Aug. doi:10.1111/j.1399-3046.2007.00603.x